Barnas Røde Kors

Humanitære utfordringer
Barn og unge i Norge vokser opp i et av verdens rikeste land med en av verdens best utbygde velferdsstater. Men mange opplever en barndom og en ungdomstid preget av store utfordringer.
Noen savner voksenkontakt og mangler oppfølgingen som kreves hjemmefra for å delta aktivt i lokalmiljøet. Andre vokser opp med en grad av fattigdom som forhindrer deltagelse i fritidsaktiviteter på linje med andre. Mange barn og unge føler seg ensomme og utenfor fellesskapet, og Røde Kors ser et tydelig behov for forebyggende tiltak for å trygge barn og unges oppvekstsvilkår.

Hva er Barnas Røde Kors (BARK)?
Barnas Røde Kors (BARK) er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering.
Aktivitetene har et tydelig folkehelseperspektiv ved at barna styrker sin selvfølelse gjennom å ta gode valg for egen helse og sosiale hverdag. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. I tillegg lærer barna om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og aktiv måte. BARK handler om å legge til rette for lokal magi, og utnytte de ressursene som er tilgjengelig.

Målsetting
I tråd med Røde Kors’ verdier skal BARK:
• Sikre at barn og unge har like muligheter
til deltakelse uavhengig av sosial bakgrunn
• Trygge barns oppvekstsvilkår gjennom tilbud om tett voksenkontakt
• Styrke barn i å ta gode valg i egen hverdag
• Bidra til økt fysisk aktivitet blant barn
• Gi barn positive mestringsopplevelser
• Tilrettelegge for samspill og samarbeid mellom barn og bidra til gode vennskapsforhold
• Gi kunnskap om medmenneskelighet i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv • Legge til rette for at barn er med på å bestemme innhold i aktiviteten
• Lære barn aktiv bruk av førstehjelp
• Lære barn aktiv bruk av eget nærområde
• Sikre gratis utlån av utstyr
• Være en gratis aktivitetsgruppe

Målgruppe
Barnas Røde Kors (BARK) er til for alle barn i barneskolealder og skal være en arena for sosial og kulturell inkludering.

Samarbeidsparter og bidragsytere
Barnas Røde Kors blir hovedsakelig støttet av fadderprogrammet «Barn i Norge». Dette er privatpersoner som ønsker å gjøre en forskjell, og blir økonomiske faddere til Røde Kors’ oppvekstaktiviteter. Alle Røde Kors’ omsorgsaktiviteter er støttet av DNB.

Fana Røde Kors © 2023 | Orgnr. 971 352 264